Arbeiter aus Okinawa auf den japanischen Hauptinseln

doka tashaKishi, Masahiko (2013): Dōka to tashaka – Sengo Okinawa no hondo shūshokushatachi [Assimilierung und Othering – Arbeiter aus Okinawa auf den japanischen Hauptinseln in der Nachkriegszeit]. Nakanishiya-shuppan: Kyōto. 450 Seiten. 3888 Yen. ISBN: 978-4779507236

 

Arbeiter aus Okinawa auf den japanischen Hauptinseln weiterlesen